Özgün Araştırma

Dominant ve Dominant-olmayan El ile Fakoemülsifikasyon (Katarakt Cerrahisi) Sonuçları

10.4274/haseki.galenos.2018.3924

  • Sait Coşkun Özcan
  • Bilal Kavşut
  • Zehra Tunçbilek
  • Nilgün Solmaz
  • Feyza Önder

Gönderim Tarihi: 25.04.2018 Kabul Tarihi: 13.11.2018 Med Bull Haseki 2019;57(3):221-224

Amaç:

Sağ ve sol el ile yapılan fakoemülsifikasyon sonuçlarımızı sunmaktır.

Yöntemler:

Kliniğimizde temporal korneal insizyonla katarakt operasyonu olan 72 hastanın 80 gözü dahil edilmiştir. Kırk göz sağ el ile, 40 göz sol el ile opere edilmiştir. Hastaların 1 hafta,1 ay ve 3 ay sonra takipleri yapılmıştır. Hastalar 1. ve 3. ay kontrollerinde keratometri ve speküler mikroskopi ile değerlendirilmiştir. Fakoemülsifikasyon zamanı, kümülatif kullanılan enerji, total kullanılan sıvı kaydedilmiştir. Cerrahi ile indüklenen astigmatizma vektör analizi kullanılarak karşılaştırılmıştır.

Bulgular:

Sağ ve sol el ile yapılan fakoemülsifikasyonlarda; intra ve postoperatif sonuçlar istatistiksel farklılık göstermemiştir.

Sonuç:

Fakoemülsifikasyon; dominant-olmayan el ile de yapıldığı zaman iyi sonuçlar çıkabilir.

Anahtar Kelimeler: Fakoemülsifikasyon, dominant olmayan el cerrahisi, dominant el cerrahisi

Tam Metin (İngilizce)