Özgün Araştırma

Diyabetik Hastalarda Enflamasyon, Sol Ventrikül Kitle İndeksi ve Kronik Böbrek Yetmezliği

10.4274/haseki.galenos.2020.5662

  • Egemen Cebeci
  • Nilay Şengül Samancı
  • Sami Uzun
  • Serhat Karadağ
  • Meltem Gürsu
  • Tuba Elif Şenel Özler
  • Mustafa Velet
  • Savaş Öztürk

Gönderim Tarihi: 06.10.2019 Kabul Tarihi: 01.01.2020 Med Bull Haseki 2020;58(2):129-134

Amaç:

Çalışmamızın amacı farklı evrelerdeki tip 2 Diabetes Mellitus (T2DM) hastalarında sol ventrikül hipertrofisi (SVH) ve enflamatuvar biyobelirteçlerin arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır.

Yöntemler:

Kesitsel çalışmamıza çeşitli evrelerdeki T2DM hastaları dahil edildi. SVH 2D ekokardiyografi cihazı ile değerlendirildi. Tümor necrosis factor alpha (TNF-α), interleukin (IL)-1, IL-6, vaspin, vispatin ve midkine serumda ölçüldü.

Bulgular:

Ortalama yaşı 56,1±8,8 yıl olan 59 T2DM hastası (%56’sı kadın) çalışmaya dahil edildi. Sol ventrikül kitle indeksi 129±30 idi. SVH’si hastaların %62,7’sinde saptandı. Tahmini glomerüler filtrasyon hızı (tGFH) <60 mL/dk/1,73 m2 olan hastalarda tGFH’ı ≥60 mL/dk/1.73 m2 olan hastalara göre SVH daha yüksek oranda saptandı (p=0.03). Düşük tGFH olan hastalarda SVH’ı olan hastalar SVH’ı olmayan hastalara göre TNF-α seviyesi istatistiksel olarak daha yüksek saptandı (p=0.047). Vaspin SVH’si olan hastalarda daha yüksekti (p=0.01).

Sonuç:

SVH düşük tGFH’li hastalarda daha sıktı ve enflamatuvar biyobelirteçlerden sadece TNF-α ve vaspin ile ilişkili bulundu.

Anahtar Kelimeler: Sol ventrikül kitle indeksi, enflamatuvar belirteçler, diyabetik nefropati

Tam Metin (İngilizce)