Özgün Araştırma

Dejeneratif Kapak Hastalığında İnflamasyon ve Lipid Profili

10.4274/haseki.2036

  • Mehmet Yamak
  • Fuat Sar
  • Özger Akarsu
  • Meltem Gürsu
  • Burcu Hacıoğu
  • Esra Ataoğlu
  • Kazım Korkmaz
  • Savaş Öztürk

Gönderim Tarihi: 04.09.2014 Kabul Tarihi: 19.09.2014 Med Bull Haseki 2015;53(1):62-66

Amaç:

Dejeneratif kalp kapak hastalığı (DKKH) ciddi kardiyak problemlere ve mortaliteye neden olabilir. DKKH ile ilişkili faktörlerin tespit edilmesi DKKH’nin önlenmesini ve/veya ilerlemesinin yavaşlatılmasını mümkün kılabilir. Bu çalışmada, DKKH ile lipid profile, mikroalbüminüri ve “high sensitive C-reactive protein (hsCRP)” düzeylerinin ilişkisini inceledik.

Yöntemler:

DKKH olan 50 hasta (yaş=65,6±12,4 yıl), sol ventrikül hipertrofisi olup DKKH olmayan 20 hastadan (yaş=57,3±13,9 yıl) oluşan kontrol grubu ile karşılaştırıldı. Hastaların rutin biyokimyasal testler yanında mikroalbuminüri, kan lipid parametreleri ve hsCRP düzeyleri ölçüldü. Grupların klinik, laboratuvar ve ekokardiyografik bulguları karşılaştırıldı.

Bulgular:

Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında DKKH olan grupta total kolesterol, HDL-kolesterol ve LDL-kolesterol düzeyleri anlamlı derecede yüksekti (215,26±48,59 mg/dL vs. 177,45±22,47 mg/dL, p=0,001; 45,04±11,03 mg/dL vs. 38,90±11,82 mg/dL, p=0,043 ve 138,49±40,69 mg/dL vs. 114,26±16,07 mg/dL, p=0,001). hsCRP ve mikroalbüminüri düzeyleri DKKH grubunda daha yüksek idi.

Sonuç:

Hiperlipidemi DKKH gelişimi ile ilişkilidir, ve DKKH’nin ilerlemesi inflamatuvar süreç ile ilişkili olabilir. Yüksek hsCRP düzeyleri DKKH gelişiminde aktif olan patolojilerin bir belirteci olabilir. hsCRP ve LDL-kolesterol düzeyleri yüksek olan hipertansif hastalarda rutin ekokardiyografik inceleme DKKH taraması için yararlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Ateroskleroz, kalp kapak hastaligi, inflamasyon, lipid

Tam Metin (İngilizce)