Özgün Araştırma

Başarısız Testiküler Sperm Ekstraksiyonu Sonrası Yapılan Kurtarma Mikro Testicular Sperm Extraction Sonuçlarını Etkileyen Unsurlar

10.4274/haseki.galenos.2020.5642

  • Alkan Çubuk
  • Muhsin Balaban
  • Orkunt Özkaptan

Gönderim Tarihi: 28.09.2019 Kabul Tarihi: 03.04.2020 Med Bull Haseki 2020;58(3):281-285

Amaç:

Daha önce başarısız testiküler sperm ekstraksiyonu (TESE) öyküsüne sahip non-obstrüktif azospermi (NOA) hastalarında kurtarma mikro-TESE işleminin sperm bulma olasılığını etkileyen faktörleri analiz etmektir.

Yöntemler:

Ocak 2015 ve Temmuz 2019 tarihleri arasında in vitro fertilizasyon konusunda deneyimli bir merkezde TESE uygalanan 310 hastanın verileri incelendi. Daha önce başarısız mikro-TESE öyküsü olan 73 hasta (33 mikro-TESE, 40 TESE) çalışmaya dahil edildi. Kurtarma mikro-TESE işleminde sperm bulunan hastalar “başarılı”; bulunamayanlar ise “başarısız” olarak sınıflandırıldı. Gruplar demografik veriler, hormonal durum ve histolojik bulgular açısından karşılaştırıldı.

Bulgular:

Hastaların ortalama yaşı ve infertilite süresi sırasıyla 36,71±8,1 (25-45) yıl ve 59,45±21,4 (22-247) ay idi. Kurtarma mikro-TESE sonrasında sperm elde etme oranı %36,99 (27/73) idi. Sperm elde etme oranları Sertoli Cell-only Syndrome (SCOS), maturasyon arresti and hipospermatogenesis için sırasyla 8/43, 8/16 ve 11/14 idi. Gruplar arasında yaş, infertilite süresi, kurtarma mikro TESE öncesi hormon parametreleri açısından anlamlı farklılık izlenmedi. Başarısız grupta anlamlı olarak SCOS oranı daha yüksek idi (p<0,01).

Sonuç:

Kurtarma mikro-TESE daha önce başarısız TESE öyküsü olan hastalarda önemli bir uygulama olarak düşünülmelidir. İlk işlemde SCOS saptanan hastalarda kurtarma mikro-TESE işleminde sperm bulma olasılığı belirgin olarak azalmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Azospermi, sertoli cell-only sendromu, spermatozoa, sperm eldesi

Tam Metin (İngilizce)