Özgün Araştırma

Alfa Lipoik Asidin Endometriozis Üzerindeki İyileştirici Etkisi: Sıçanlarda Deneysel Model

10.4274/haseki.galenos.2020.6316

  • Taylan Onat
  • Murat Çakır

Gönderim Tarihi: 14.06.2020 Kabul Tarihi: 23.08.2020 Med Bull Haseki 2020;58(5):402-407

Amaç:

Bu çalışma güçlü bir antioksidan olan alfa lipoik asitin (ALA) endometriozis (EMS) üzerine etkilerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Yöntemler:

Otuz adet, 180-220 gram ağırlığında, seksüel matür, dişi Wistar albino rat üç gruba ayrılmıştır: Sham, EMS grubu ve EMS + ALA grubu. Deneysel EMS modeli oluşturulmadan ratlardan kan örnekleri alındı ve santrifüj edilerek -80 °C’de saklandı. EMS + ALA grubuna 15 gün, 50 mg/kg dozda, oral yoldan alfa lipoik asit verildi. Bu sürenin sonunda ratlarda tekrar kan örnekleri alındı ve santrifüj edilerek -80 °C’de saklandı. Bu örneklerden plazma total antioksidan status (TAS), plazma total oksidan status, oksidatif stres (OS) indeks ve kanser antijen 125 çalışıldı.

Bulgular:

Grupların başlangıç sonuçları arasında farklılık yoktu. İkinci alınan kan sonuçlarında sham grubu bütün parametrelerde, EMS + ALA grubu ise plazma TAS dışındaki bütün parametrelerde EMS grubundan istatiksel olarak farklıydı (p<0,05). Gruplarda parameterelerin 1.-15. gün değişimine baktığımızda ALA’nın olumlu etkilerini saptadık.

Sonuç:

ALA, EMS’de OS’yi azaltarak hastalığın şiddeti ve evresi üzerinde olumlu etki gösterebilir, ayrıca tedavi sonrası nüksleri azaltabilir.

Anahtar Kelimeler: Endometriozis, oksidatif stress, alfa lipoik asit

Tam Metin (İngilizce)