Özgün Araştırma

Akut Apandisit Nedeniyle Ameliyat Edilen Hastalarda Apandisit Dışı Tanılar

10.4274/haseki.galenos.2019.5256

  • Mürşit Dinçer
  • Mahmut Said Değerli
  • Hüda Ümit Gür
  • Gamze Çıtlak

Gönderim Tarihi: 25.03.2019 Kabul Tarihi: 29.05.2019 Med Bull Haseki 2019;57(4):405-408

Amaç:

Bu çalışmada akut apandisit nedeniyle ameliyat edilen ancak apandisit dışı patoloji saptanan hastaları değerlendirmek amaçlandı.

Yöntemler:

Akut apandisit nedeniyle 2009-2014 yılları arasında acil cerrahi girişim uygulanan hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Terminal patolojisi akut apandisit dışında saptanan olguların verileri değerlendirildi.

Bulgular:

Akut apandisit nedeniyle ameliyat edilen ve kayıtlarına ulaşılabilen 2112 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların %67,5’i erkekti (n=1426). Yaş ortalaması 33,6±12,9, ortanca yaş 30 (19-90) saptandı. Hastaların %1,7’sinde (n=36) apandisit dışı patolojiler (örneğin; nöroendokrin tümör, enflamatuvar bağırsak hastalığı, mukosel vs.) olarak saptandı. On olguda patoloji nöroendokrin tümör, yedi olguda müsinöz neoplazi, üç olguda müsinöz adenokarsinom, üç olguda mukosel ve 10 olguda enflamatuvar bağırsak hastalığı ile uyumlu olarak saptandı.

Sonuç:

Radyolojik görüntüleme yöntemlerindeki tüm gelişmelere rağmen akut apandisit nedeniyle opere edilen hastalarda hala azımsanmayacak bir oranda malignite ve diğer tanılar saptanabilmektedir. Bu nedenle ameliyat sonrası histopatolojik sonuçlar yakın takip edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, histopatoloji, cerrahi

Tam Metin (İngilizce)