Diğer

2018 Konu Dizini

Med Bull Haseki 2018;56(4):0-0

14C üre nefes testi/14C urea breath test22
25-hidroksivitamin D/25-hidroxyvitamin D153
Acil servis/Emergency services6
Açık kalp cerrahisi/Open heart surgery1
Adenokarsinom/Adenocarcinoma89
Aganglionozis/Aganglionosis218
Ailesel Akdeniz Ateşi/Familial Mediterranean Fever81, 58
Akciğer dışı tüberküloz/Extrapulmonary tuberculosis240
Aktinomikosiz/Actinomycosis74
Akut batın/Acute abdomen259
Akut böbrek hasarı/Acute kidney injury228
Alerji/Allergy263
Anatomik varyasyon/Anatomic variation78
Anestezi/Anesthesia162
Anevrizma/Aneurysm32
Anterior tibial tendon/Anterior tibial tendon333
AO/OTA sınıflaması/AO/OTA classification140
Apert sendromu/Apert syndrome162
Arteriyovenöz fistül/Arteriovenous fistula28
Artroskopi/Arthroscopy147
Atılma oranı/Expulsion rate37
Atopi/Atopy263
Bankart/Bankart147
Bariatrik cerrahi/Bariatric surgery341
Bebek/Baby169
Bilgisayarlı tomografi/Computed tomography346
Boyun metastazı/Neck metastasis313
Brakiyal pleksus blok/Regional anesthesia99
Brunner bezi hamartomu/Brunner’s gland hamartoma158
Brunner bezi hiperplazisi/Brunner’s gland hyperplasia158
Brunner bezi/Brunner’s gland158
Büyüyen kafatası kırıkları/Growing skull fracture244
C kollu floroskopi cihazı/C arm fluoroscopy209
Cerrahi/Surgery65, 131, 275
Creutzfeldt-Jakob hastalığı/Creutzfeldt-Jakob disease252
Çiğneme/Masticatory165
Çocuk/Child153
Çocuklar/Children244, 192
Çölyak hastalığı/Celiac disease89
Dekompresif kraniektomi/Decompressive craniectomy321
Detrüsör instabilitesi/Detrusor instability192
Diabetes mellitus/Diabetes mellitus136
Dissinerjik işeme/Dyssynergic voiding192
Doppler/Doppler187
Duodenum/Duodenum158, 89
Dura yırtığı/Dural tear244
Eksiklik/Deficiency153
Ekstremite/Extremity269
Ekstremiteler-kafa yüz anormallikler/Extremities-craniofacial abnormalities162
Enfeksiyon/Infection263
Enteral beslenme/Enteral nutrition326
ErbB/ErbB109
Erkek meme/Male breast235
Ewing sarkomu/Ewing’s sarcoma248
Fallot tetralojisi/Tetralogi of Fallot318
FLAER/FLAER175
Foraminal darlık/Foraminal stenosis299
Foraminal osteofitler/Foraminal osteophytes299
Fuji dağı belirtisi/Mount Fuji sign238
Gastrektomi/Gastrectomy326
Gastrointestinal kanama/Gastrointestinal bleeding158
Gelişimsel kalça dispazisi/Developmental dysplasia of hip68
Gerçek yaşam verisi/Real life data125
Geriatrik torasik cerrahi/Geriatric thoracic surgery286
Gestasyonel diabetes mellitus/Gestationel diabetes mellitus136
Hastalık ağırlık skoru/Disease severity score58
Hastalık yönetimi/Disease management187
Helicobacter pylori/Helicobacter pylori Hematokezya/Hematochezia197
Hemodiyaliz/Hemodialysis28
Hemşire/Nursing6
Henoch-Schönlein purpura/Henoch-Schönlein purpura279
Hepatit A virüs/Hepatitis A virus263
Hijyen/Hygiene263
Hiperemezis gravidarum/Hyperemesis gravidarum292
Hiperparatiroidi/Hyperparathyroidism346
Hipertrofi/Hypertrophy165
Hipogamaglobulinemi/Hypogammaglobulinemia181
Hirschsprung hastalığı/Hirschsprung’s disease218
İleri evre tümörler/Advanced stage tumors286
İmmünoglobulinler/Immunoglobulins181
İmmünohistokimya/Immunohistochemistry85
İnce barsak/Small bowel337
İnfertilite/Infertility222
İnsidans/İncidence68
İnsülin sinyal yolağı/Insulin signaling pathway109
İnternal fıtık/Internal hernia337
İnternal herniasyon/İnternal hernia259
İntestinal hasar/Intestine damage14
İntestinal obstrüksiyon/Intestinal obstruction259
İntragastrik band migrasyonu/Intragastric band migration341
İntravezikal patlama/Intravesical explosion256
İnvaziv lobüler karsinom/Invasive lobular carcinoma85
İskemi modifiye albümin/albümin oranı/Ischemia-modified albumin/albumin ratio292
İskemi modifiye albümin/Ischemia-modified albümin292
İstanbul/İstanbul68
İşeme bozuklukları/Voiding dysfunction192
Juvenil ankilozan spondilit/Juvenil ankylosing spondylitis81
Kafatası/Calvarium240
Kalça kırığı/Hip fracture209
Kanser tarihi/History of cancer93
Kanser/Cancer6, 89
Kapak replasmanı/Valve replacement1
Karın ağrısı/Abdominal pain173
Kemik yangısı/Osteitis240
Kesintili pulmoner arterler/Non-confluent pulmonary arteries318
Kırık/Fracture333
Kilitli anatomik plak/Locking anatomic plate140
Klinik gebelik/Clinical pregnancy222
Klon/Clone114
Kolesistektomi/Cholecystectomy173
Kolonoskopi/Colonoscopy197
Komplikasyon/Complication28, 341
Komplikasyonlar/Complications203
Kornea/Cornea307
Korneal biyomekanik özellikler/Corneal biomechanical properties307
Korneal histerezis/Corneal hysteresis307
Korneal rezistans faktör/Corneal resistance factor307
Koroner arter bypass greftleme/Coronary artery bypass grafting1
Kronik lenfositik lösemi prognoz/Chronic lymphocytic leukemia prognosis181
Kronik lenfositik lösemi/Chronic lymphocytic leukemia181
Küçük hücreli dışı akciğer kanseri/Non-small cell lung cancer286
Laparoskopi/Laparoscopy218
Laser trabeküloplasti/Laser trabeculoplasty Leptin/Leptin213
Lokal anestezik/Local anesthetic169
Lomber ponksiyon/Lumbar puncture238
Malignite/Malignancy74
Maternal yaş/Maternal age222
Medial malleol/Medial malleolus333
MEFV gen mutasyonu/MEFV gene mutations58
MEFV geni/MEFV gene42
Meme kanseri/Breast cancer235
Menenjit/Meningitis238
Mesane rüptürü/Bladder rupture256
Mesane/Bladder329
Metabolik parametreler/Metabolic parameters136
Metabolik sendrom/Metabolic syndrome50
Metastatic pulmoner kalsifikasyon/Metastatic pulmonary calcification346
Metastaz/Metastasis85
Methemoglobinemi/Methemoglobinemia169
Mezenterik defekt/Mesenteric defect337
Mide/Stomach85
Migrasyon/Migration329
Minosiklin/Minocycline125
Miyelodisplastik sendrom/Myelodysplastic syndrome175
Miyokardiyal iskemi/Myocardial ischemia228
Miyoma uteri/Myoma uteri222
Miyomektomi/Myomectomy222
Morbidite/Morbidity203
Multifokal tümör/Multifocal tumor313
Multipl miyelom/Multiple myeloma109
Multiseptalı safra kesesi/Multiseptate gallbladder173
Mutasyon/Mutation42
Nazal kavite/Nasal cavity248
Nebivolol/Nebivolol228
Negatif basınçlı terapi/Negative pressure therapy269
Nötrofil lenfosit oranı/Neutrophil-to-lymphocyte ratio22, 279
Obezite cerrahisi/Obesity surgery341
Obezite/Obesity275
Oksidatif stres/Oxidative stress14, 292
Omuz instabilitesi/Shoulder instability147
Orta serebral arter/Middle cerebral artery321
Ortalama trombosit hacmi/Mean platelet volume32, 153, 279
Osteofit sınıflaması/Osteophytes classification299
Önkol kırığı/Forearm fracture104
Paget hastalığı/Paget’s disease235
Papiller kanser/Papillary cancer313
Paratiroid adenoma/Parathyroid adenoma346
Paroksismal noktürnal hemoglobinüri/Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria114, 175
Patent ductus arteriosus/Patent ductus arteriosus318
Pediatrik/Pediatric81, 104
Periferik sinir blokajı/Upper extremity block99
Perinatal morbidite/Perinatal morbidities203
Perkütan endoskopik gastrostomi/Percutaneous endoscopic gastrostomy326
Perkütan/Perkütan65
Plasental ablasyon/Placental abruption203
Plazma aterojenite indeksi/Atherogenic index of plasma50
Pnömosefali/Pneumocephalus238
Postmenapozal osteoporoz/Postmenapausal osteoporosis213
Postpartum yerleştirme/Postpartum insersion37
Prion/Prion252
Proksimal humerus kırığı/Proximal humeral fractures140
Psikiyatri/Psychiatry252
Psikososyal faktörler/Psychosocial factors275
Pulmoner hipertansiyon/Pulmonary hypertension114
Pulmoner kapak yokluğu/Absent pulmonary valve318
Pulmoner/Pulmonary74
Pyrosequencing/Pyrosequencing42
qReal-time-polimeraz zincir reaksiyonu/qReal-time-polymerase chain reaction109
Quercetin/Quercetin14
Radikülopati/Radiculopathy299
Radyasyon/Radiation14
Rahim içi araç/Intrauterine device37
Rat/Rat14
Rektosigmoidoskopi/Rectosigmoidoscopy197
Rekürren laringeal sinir/Recurrent laryngeal nerve78
Renkli/Color187
Rüptür/Rupture333
Sefal hematom/Cephalohematoma244
Ses kalitesi/Voice quality118
Sigara/Smoke50
Sinir hasarı/Nerve injury78
Sinir monitörizasyonu/Neuromonitoring118
Sinir stimülatörü/Nerve stimulator99
Sinonazal kitle/Sinonasal mass248
Sol paraduodenal herni/Left paraduodenal hernia259
Sosyal medya/Social media275
Şişlik/Swelling165
Takayasu arteriti/Takayasu’s arteritis81
Tek port/Uniportal131
Temporal adele/Temporalis muscle165
Tıp tarihi/History of medicine93
Tigesiklin/Tigecycline125
Tiroidektomi/Thyroidectomy78,118
Titanyum elastik çivi/Titanium elastic nail104
Torakoskopi/Thoracoscopy131
Torasik duvar rezeksiyonu/Thoracic wall resection286
Torsiyon anormalliği/Torsion abnormality187
Trakeostomi/Trakeostomi65
Traksiyon masası/Traction table209
Transanal pull-through/Transanal pull-through218
Transüretral rezeksiyon/Transurethral resection256
Travma/Trauma269, 321
Travma sekeli/Sequel of trauma244
Travma sonrası serebral damar tıkanıklığı/Posttraumatic cerebral infarction321
Trifurkasyon/Trifurcation78
Trombosit sayısı/Platelet count153
Trombosit/lenfosit oranı/Platelet/lymphocyte ratio22
Trombosit/Thrombocyte32
Trombüs/Thrombus32
Tüberküloma/Tuberculoma240
Türk onkoloji tarihi/History of Turkish oncology93
Ultrasonografi/Ultrasonography187,99
Uterus ekleri/Adnexa uteri187
Uterus perforasyonu/Uterine perforation329
Ürodinamik çalışmalar/Urodynamic studies192
Video yardımlı torakoskopik cerrahisi/Video-assisted thoracoscopic surgery131
Vitamin D/Vitamin D213
Yabancı cisim/Foreign body329
Yaralar/Wounds269
Yeni merkez/New center1